Polityka prywatności

 

INFORMACJA DLA KONTRAHENTA

(osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

 

Zarząd HIPSZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: HIPSZ Sp. z o.o. we Wrocławiu (51-180), ul. Polanowicka 65, nr telefonu: 65 5388 555, e-mail: sekretariat@hipsz.com.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)     wykonania zawartej z Panem/Panią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2)     wykonania przez administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży (wystawienia faktury VAT) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3)     windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku wywiązania się przez Pana/Panią z zobowiązań na rzecz administratora lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO;

  1. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej, informatycznej.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu – w zakresie dokumentów księgowych – 6 lat, chyba że dojdzie do nawiązania kolejnego stosunku prawnego.
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Pana/Pani danych jest związane z łączącym Pana/Panią stosunkiem prawnym z administratorem (np. umowa cywilnoprawna itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panem/Panią umowy przez administratora.

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

IFS